Poradenství, podpora a aktuální informace pro každý bytový dům.

Elektronický zpravodaj

Poslední vydání

EZS 05/2020

Archív EZ

Přihlášení k odběru

Bezplatné semináře

Semináře pro bytové domy s názvem Inspirace pro váš bytový dům byly z důvodu nepříznivé epidemiologické situace v ČR ZRUŠENY.

Podpořte nás

Naši práci nejlépe podpoříte tím, že se stanete pravidelnými dárci, a tím nám umožníte dlouhodobě plánovat naše aktivity, posílíte naši stabilitu a snížíte závislost na financích z nestabilních zdrojů.

Číslo našeho transparentního dárcovského účtu je: 2700818558/2010

Poradna - Dotazy z roku 2016 a starší

seznam článků
Poradna
Dotazy z roku 2017
Dotazy z roku 2016 a starší
Všechny strany

 

Otázka: Z dotazů našich čtenářů

Z jakých prostředků bytového domu se hradí náklady spojené s úklidem přístupových cest k domu a pozemků patřícím k domu (sečení trávy, úklid sněhu)?

29. 2. 2016| Odpověď:

Jedná se o náklady spojené s provozem a údržbou domu a pozemku. Proto se hradí z fondu na správu domu a pozemku, do kterého přispívají vlastníci podle podílu na společných částech nemovitosti (§1180 NOZ).


29. 2. 2016| Z dotazů našich čtenářů

Otázka:

Je možné podmínit platbu do fondu na správu domu splněním nějaké podmínky (např. předložením konkrétního dokladu - faktura)?

Odpověď:

Povinnost vlastníka přispívat do fondu na správu domu je dána §1180 NOZ, tedy jedná se o zákonnou povinnost. Nesplněním této povinnosti vzniká statutárnímu orgánu společenství povinnost dlužnou částku po vlastníkovi vymáhat (§159 NOZ).


29. 2. 2016| Z dotazů našich čtenářů

Otázka:

Ve výboru společenství nechce nikdo pracovat. Jak můžeme situaci řešit a co se stane, když výbor nebude funkční z důvodu absence členů?

Odpověď: 

NOZ umožňuje, aby se členem výboru, či předsedou společenství, stala fyzická, či právnická osoba, nečlen společenství. Podmínkou je zletilost, trestní bezúhonnost a svéprávnost. Takže funkci předsedy společenství (člena výboru) může vykonávat takřka kdokoli. Důležité je mít na paměti 2 věci

-          Člověk (firma), který není členem společenství, bude požadovat za svoji činnost ve prospěch společenství finanční odměnu na úrovni běžné komerční sféry

-          Odpovědnost za řádný chod domu zůstává na vlastnících, členech společenství

V případě, že se společenství žádným způsobem nebude schopno domluvit na řádném fungování statutárního orgánu, může kterýkoliv vlastník požádat soud o ustanovení opatrovníka. Tím se stanem soudem určená osoba, která (za úplatu) bude vyřizovat záležitosti nezbytné a nutné pro chod domu. Pro budoucnost domu je to nejhorší možná situace.


Otázka: Ing. Jan Neugebauer

Jak se vaše společnost staví (bude stavět) k trendu požadavku zrušení poplatku za vedení úvěrového účtu?

4. 12. 2013| Odpověď: Ing. Ladislav Koucký

Na úvod je nutné připomenout, že celá iniciativa s názvem „Poplatky zpět“, spojená s požadavkem na vrácení a další neúčtování poplatků spojených se správou a vedením úvěrového účtu, byla reakcí na judikát německého spolkového soudu. Málokdo však ví, že předmětný judikát se v Německu týkal výhradně úvěrů, poskytovaných fyzickým osobám (hypoteční a spotřební úvěry). Rozhodnutí soudu říkalo, že činnost banky, spojenou s tímto poplatkem, nelze v případě, kdy klientem je fyzická osoba která úvěr bez problému splácí a banka tudíž po ní nic nevyžaduje, hodnověrně prokázat. Proto i v ČR se výše zmíněná iniciativa zaměřila výhradně na úvěry pro fyzické osoby.

Při úvěrování právnických osob však platí pravidla jiná. Např. Česká národní banka svým opatřením komerčním peněžním ústavům přímo ukládá povinnost, aby minimálně jednou za rok vyhodnotily bonitu dlužníka, tzn., aby na základě přesně definovaných podkladů provedly analýzu jeho hospodaření. Realizace takové analýzy je samozřejmě pro banku spojená s určitými náklady. Při úvěrování právnických osob tedy lze jednoznačně prokázat, že předmětný poplatek kryje náklady spojené s určitými konkrétními úkony, které banka musí učinit v případě úvěrování právnické osoby - tedy např. i družstva či SVJ.


Otázka: Ing. Roman Kulíšek
Proč si mám brát úvěr na revitalizaci byt. domu u bank, (za cca 3%) když z Nového panelu 2013 mám 1,0 – 2%?

4. 12. 2013|
Odpovídá: Ing. Ladislav Koucký, ČSOB a. s.

Je jasné, že na první pohled výhodnější je zvolit takovou variantu úvěru, která nabízí nižší úrokovou sazbu. Přesto když se ohlédneme za prvními osmi měsíci letošního roku, musíme konstatovat, že zatímco banky a stavební spořitelny poskytly družstvům a SVJ úvěry na opravy jejich domů za více než 8 miliard korun, SFRB za stejné období přijal žádosti v objemu pouze 600 milionů korun a reálně poskytl úvěry za 158 milionů korun (stav k 15.8.)!!! Že by bylo tolik „hloupých“ SVJ se zdá nepravděpodobné a tudíž je jasné, že nějaké důvody existovat musí.  Ze zkušeností ČSOB lze konstatovat, že pravděpodobné příčiny nižšího zájmu o úvěry z programu Panel 2013+ jsou následující:

- splnění požadavků na komplexnost opravy (při žádosti o úvěr z programu Panel je nutné splnit určitá kritéria, která jsou programem dána – obráceně pokud někdo potřebuje např. úvěr na nový výtah v nezatepleném domě, o zvýhodněný úvěr u SFRB žádat nemůže)

- nároky na předkládaném podklady (požadavky většiny bank na podklady předkládané v souvislosti se žádostí o úvěr jsou méně administrativně náročné než vyžaduje SFRB; vyšší administrativa s sebou nese i vyšší náklady - např. na zpracování průkazu energetické náročnosti budovy apod.)

- na předchozí bod navazuje i čas, který uplyne od podání žádosti o úvěr do podpisu úvěrové smlouvy (zatímco u bank je to záležitost max. dvou týdnů, proces v SFRB je zdlouhavější – v řádu měsíců; pokud SVJ má uzavřenu smlouvu o dílo a potřebuje investici zahájit v co nejkratším termínu, musí zvolit úvěr bankovní)

- svou roli, při existenci výše uvedených faktorů, hrála i skutečnost, že v prvním pololetí roku 2013 banky nabízely při kratších fixacích úrokové sazby jen těsně nad úrovní 2%

- existuje i řada dalších odlišností (např. SFRB úvěruje max. 90% uznatelných nákladů – banky půjčí na celou investici apod.)

- poslední skutečností, která ale oproti všem očekáváním letos ještě nenastala, je fakt, že objem prostředků SFRB, určených na úrokově zvýhodněné úvěry, je omezený.

Pokud by došlo k jejich vyčerpání, nezbývá jiná možnost než se se žádostí o úvěr obrátit na komerční peněžní ústavy.


2.6.2011|  Otázka
Při zateplení domu byl použit antigrafiti nátěr. Jak postupovat při odstraňování grafiti na tomto místě.

Dr. Josef Tauber  

 

Dobrý den, je potřeba vědět jaký antigraffiti systém byl použit. Nejčastěji jde o preventivní nátěry (např. Grafitix M.P.2) ze kterých je následně graffiti odstraněno pomocí odstraňovače. Životnost preventivního nátěru bývá udávána v cyklech odstranění. Příklad odstranění přípravkem Grafisolv - ostraňovač se nanese na postižené místo, kde se nechá krátce působit, rozrušené graffiti se setře hadrem, znovu se nanese ostraňovač a čistým hadrem se povrch znovu setře nebo opláchne vodou. Poté se povrch omyje vodou s přidáním běžného čistícího prostředku.


5.5. 2011|  Otázka:

Jak zamezit plísně v bytech, domech. Jak zamezit tepelné mosty a jak poznat, že je zateplovací systém udělán špatně. Způsob jak donutit realizační společnost k odstranění závad.
Župková Olga
 

8.6. 2011| Odpovídá:

Předpokládám, že objekt je zateplen. Nejčastěji dochází při zateplení objektu i k výměně oken, která jsou velmi těsná a nedovolují přirozenou výměnu vzduchu. Pro zamezení vzniku tvorby plísní v bytech je nejlepší větrání, tak aby docházelo k výměně vzduchu v interiéru. Doporučuji tedy hlídat relativní vlhkost v místnosti vlhkoměrem, a když je relativní vlhkost vzduchu vyšší než 60% vyvětrat. Rychlé a intenzivní větrání je nejvhodnější, při mikroventilaci dochází k ochlazování vnitřního povrchu ostění, nadpraží a stěn okolo oken. Při vnějším kontaktním zateplení budovy se vytvoří kompaktní obálka kolem budovy, která, zjednodušeně řečeno, tepelně izoluje daný objekt. Problematická místa (např. ztužující věnce, balkóny, lodžie, soklové partie atd.) musí být navženy tak, aby nebyla izolace poddimenzovaná a daný detail nevytvářel tepelný most. Toto musí zajistit projektant. Kvalitu prováděných prací by měl ohlídat technický dozor investora, který by měl být zapojen do celého procesu již ve fázi projektování. Je-li vnější zateplení již hotové, nelze bez zásahu do konstrukce objektivně zjistit, zda je zateplovací systém udělán správně dle technologického přadpisu výrobce. Lze, ale odhalit tepelné mosty pomocí termografických snímků, které mohou napovídat o kvalitě provedených prací. Termografické snímky a vyhodnocení by měl dělat zkušený odborník.


Otázka:
Jsme SVJ a při prodeji bytů si 2 byt. jednotky koupily sklepní mítnosti, každá jednu. Tam mají, bez povolení, připojeno několik osvětlení a zásuvky. Svůj elektroměr nemají a neustále něco kutí. Když jsme je na schůzi shromáždění vyzvaly aby si dali svůj elektroměr byli proti a ani nezrušili zásuvky. Soused navrhuje aby při revizi rozvdů el. energie společných částí domu byly ty 2 sklepní místnosti odpojeny ze společného elektroměru. Můžeme tak postupovat? Děkujeme za odpověď

SVJ - Předs. Jarmila Rumplíková

  

Při stanovení dalšího postupu je třeba předně zjistit, jaký je charakter sklepních místností. Pokud se jedná o jednotky a nikoli společné prostory uvedené v prohlášení vlastníka budovy, jsou jejich vlastníci povinni hradit zálohy na úhradu za služby s jednotkou spojené – voda, elektřina. Pokud se však jedná o společné prostory, hradíte náklady na provoz všichni společně dle podílu upraveném ve stanovách. Členové společenství by se měli zdržet jednání, jímž by zasahovali do práv ostatních členů společenství a dále např. umožnit instalaci a údržbu zařízení pro měření. Do budoucna by bylo vhodné změnit rozpočítávání spotřeby společné elektrické energie případně nainstalovat zařízení pro měření energií. www.rasovsky.cz


Otázka:
Jsme BD panel. dům. Máme provedeno zateplení vchod. strany a balkónové strany, boční strany jsou izolovány plech. pláštěm + plstěná výplň. Potřebujeme provést rekonstrukci střechy. Dotaz: Vztahuje se státní podpora z programu PANEL jen na tuto rekonstrukci?

Zdeněk Sluka
Veškeré potřebné informace včetně textů právních předpisů najdete na webových stránkách Státního fondu rozvoje bydlení www.sfrb.cz, popř. v poradenských a informačních střediscích programu „NOVÝ PANEL“. Seznam středisek najdete také na webových stránkách Fondu.

Otázka:
Technologie zateplení cihlových domů o šířce stěny cca 50 cm
Pavel Růžička
Především je potřeba objekt vidět a zhodnotit stávající stav(soudružnost a celistvost podkladu ,případně,zda objekt nevykazuje statické poruchy a vlhkost zdiva),zároveň znát výšku budovy a její členění,aby bylo vyhověno i požárním normám.Dále je potřeba vědět zda budete objekt energeticky dimenzovat na konkrétní typ dotačního programu,nebo jen potřebujete zateplit s vyhověním normě pro zateplení.Toto jsou vše aspekty,které je nutno brát v potaz,aby technologie byla optimálně navržena.Proto vám navrhuji v případě vašeho zájmu,návštěvu našeho technika,který objekt posoudí a tuto technologii navrhne.

  
PND TV

Webinář: Staráme se o dům

 

Obsah webináře:

  • Jaká je odpovědnost statutárního orgánu bytového domu podle současné legislativy?
  • Co dělat, pokud nikdo z vlastníků či družstevníků nechce vykonávat funkci statutárního orgánu?
  • Praktické zkušenosti ze správy budovy. Jak vypadá v praxi údržba společných částí domu?
DoporučujemeHledáte projektanta?


DIN